Vedtægter Sig Borgerforening

Vedtægter for Sig Borgerforening
Stiftet 6. marts 1907

§1
Foreningens formål er at virke for, hvad der kan være til gavn for Sig by og Thorstrup sogn og at varetage borgernes interesser, herunder områdets fælles interesse i forhold til kommunale myndigheder.

§2
Alle som er boende i Sig by og Thorstrup sogn, og som har nået den personlige myndigedsalder har ret til at blive medlem. Indmeldelse af nye medlemmer sker til bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen forud og skal opkræves inden 1. november. Medlemsskab er fra 1. november til 31. oktober. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§3
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i januar måned for en periode af 2 år, og afgår skiftevis med 2 i lige år og 3 i ulige år.
Genvalg kan kun findes sted, hvis den pågældende ønsker det.

§4
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg af foreningens medlemmer, som ikke er medlem af bestyrelsen.

§5
Formanden sammenkalder bestyrelsen, når det findes nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Ingen gyldige beslutninger kan tages på bestyrelsesmøder, når ikke mindst 3 medlemmer er mødte.

§6
Revisionen består af 2 medlemmer, der skiftevis vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Kassereren er forpligtet til at aflevere regnskabet senest 8 dage før til revisorerne, der ligeledes til enhver tid
har ret til at se foreningens kassebog og regnskab.

§7 Generalforsamlingen
1. Er den højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned og omfatter kalnderåret.
3. Mødeberettigede er alle foreningens medlemmer og deres ægtefæller/samlevere. Medlem eller ægtefælle/samlever
har stemmeret og er valgbar.
Der kan afgives 1 stemme for hver husstand.
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.

§8 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
5. Valg af revisorer samt suppleanter
6. Valg af fanebærere
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Sognearkivets beretning
10. Eventuelt.

§9
Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud ved meddelelse til medlemmerne, eller igennem det lokale blad, sant opslag på mindst 1 offentligt sted, med angivelse af dagsorden.

§10
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed.

§11
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, med begrundet dagsordensforslag.

§12
Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skal være skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før.

§13 Vedtægter
1. Forslag til vedtægtsændringer eller tilføjelser skal angives som et særskilt punkt på dagsordenen.
2. Forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede, stemmer for.

§14
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 stemmeflerhed blandt medlemmerne. Opnås denne stemmeflerhed ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 del stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning, skal hele foreningens formue tilfalde aktiviteter, der opfylder foreningens formål, jvf. §1.

§15 Arven efter Peder Hansen
Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende renterne samt 5% af hovedstolen til kulturelle formål og byforskønnelse pr. år.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed, ekstraordinært anvende kr. 50.000,- (skriver halvtredstusinde) pr. år til samme formål.

Søges der til beløb over 50.000,- skal Borgereningen indkalde tl høringsmøde for medlemmerne
Ansøgningsskema fås hos bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger ved flertalsafstemning, hvilke ansøgninger der skal honoreres.
Bestyrelsen kan afvise ansøgningerne, hvis bestyrelsen finder, at de ikke overholder
kriterierne.
Bestyrelsen har mulighed for selv at finde anvendelse for midlerne, uden forudgående skriftlig ansøgning, såfremt at de anvendes indenfor de nævnte kriterier.
Såfremt midlerne for et indeværende ansøgningsår ikke anvendes, kan disse ikke overføres til anvendelse det efterfølgende år. Ansøgningsåret følger kalenderåret.

De tildelte midler fra en godkendt ansøgning, skal anvendes inden for 12 måneder fra tilsagnsdatoen. Såfremt tidsfristen overskrides bortfalder tilsagnet og der skal ansøges på ny.
 

NY §16 SNERYDNINGSORDNINGEN
Snerydningsordningen er en frivillig ordning, som tilbydes af borgerforeningen. Kun medlemmer af borgerforeningen kan være med i snerydningsordningen. Borgerforeningen kan ikke drages til ansvar for glatføreulykker i forbindelse med denne service, i det snerydningpligten påhviler den enkelte grundejer.

Kontingentet for snerydningen opgøres pr. meter fortov til den enkelte husstand, eller i henhold til aftaler med en grundejerforening eller Varde Kommune. Kontingentet fastsættes af borgerforeningens bestyrelse, for 1 år ad gangen, ved simpel stemmeflerhed. Der indbetales forud, for 1 år ad gangen, sammen med opkrævningen for medlemsskab af borgerforeningen. Snerydningsåret er fra 1. november til 31. oktober. For at give husstandene den lavest mulige pris, fastsættes denne som et forventet gennemsnit, hvorved kontingent skal indbetales uanset vejrlig. Ved senere indbetaling end 15. november vil der blive pålagt et gebyr som fastsættes af bestyrelsen. Årskontingent og gebyr skal indbetales inden snerydning kan påbegyndes. Hvis kontingentet ikke er indbetalt efter 1. snerydning hæves kosten ved husstanden.

Det påhviler grundejeren at sørge for at fortovet er fremkommeligt for fejemaskinen, dette gælder også klipning af hække, da kosten ellers vil blive hævet, uanset at der er indbetalt til ordningen. Snerydningsordningen kan bringes til ophør af borgerforeningens bestyrelse ved simpel stemmeflerhed, evt. overskydende midler vil overgå til borgerforeningen til gavn for borgerne.

Vedtægternes §1-14 er godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. januar 1996.
Vedtægternes §15 er godkendt på den ordinære generalforsamling den. 27. januar 2010.
Vedtægternes §2 og §16 er godkendt på den ordinære generalforsamling den. 29. januar 2014.
Vedtægternes §15 med tillæg er godkendt på den ordinære generalforsamling den. 28. januar 2015.