Vedtægter Sig Vækst

Vedtægter for foreningen Sig Vækst

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk 1. Sig Vækst

Stk 2. Foreningens hjemsted Thorstrup Sogn med byerne Sig, Thorstrup og Karlsgårde beliggende i Varde kommune

§ 2. Formål

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlede byudvikling og turistindsats i Sig-Thorstrup.

Sig Vækst arbejder således for at udvikle Sig-Thorstrup til gavn for erhverv, fritids- og foreningsliv, kultur, bosætning, natur og turisme.

Sig Vækst er desuden ansvarlig for udmøntningen af den til enhver tid gældende udviklingsplan.

§ 3. Vision

At medvirke til at byerne Sig og Thorstrup, samt det omkringliggende sogn, fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. E

n by som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende områder:

Foreningsliv, fritidsliv, erhverv, kultur, natur og turisme

§ 4. Medlemmer

Stk. 1.Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson eller husstand, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen,

kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Ved

 eksklusion sker der ingen tilbagebetaling af evt. indbetalt kontingent.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt

kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

 

§ 5. Bestyrelse

Sig Væksts bestyrelse består af 7 medlemmer med interesse for udviklingen af Sig-Thorstup. Bestyrelsen konstituerer sig med

 formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sig Vækst tegnes af formanden eller en af bestyrelsen udpeget talsperson.

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsesmedlemmer i

Sig Vækst hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, med mindre der er tale om uansvarlig eller

uagtsom handling, der fører til, at nogen uden for foreningen lider et tab på grund af - eller i mangel af - bestyrelsens

handlinger, og hvis foreningen ikke er i stand til at dække tabet selv.

Møderne indkaldes af formanden eller min. 3 medlemmer med dagsorden, og der føres referat over mødernes beslutninger,

som godkendes på mail. De godkendte referater udgør Sig Væksts protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af

bestyrelsens medlemmer deltager. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov

Bestyrelsens medlemmer arbejder uden vederlag.

§ 6. Generalforsamlingen

Sig Vækst højeste myndighed er generalforsamlingen som afholdes senest udgangen af 1. Kvartal. Generalforsamlingen er

 åben for alle medlemmer, og indkaldes senest 2 uger før afviklingen. Alle personer over 18 år i medlemshusstanden har

stemmeret. Indkaldelsen annonceres som minimum på Sig-Thorstrups hjemmeside www.Sig.dk

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning ved formanden om Sig Væksts virke i det forgangne år

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Budget for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af to revisorer

9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år.

To suppleanter vælges for et år og er på valg hvert år. 

Revisorer vælges for ét år af gangen. Revisorerne vælges blandt medlemmerne. Genvalg kan finde sted.

Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af dirigenten og den nyvalgte formand på det efterfølgende konstitueringsmøde.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger gennemføres ved skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved vedtægtsændringer og ved beslutning om foreningens nedlæggelse kræves særlig procedure, jf. § 9.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Der holdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne indsender

 begæring herom med motiveret dagsorden til Sig Væksts formand.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som i § 6.

§ 8. Ansvar, regnskab og revision

Sig Væksts regnskabsår er fra 1. januar til 31. december og følger således kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 Bestyrelsens medlemmer hæfter IKKE personligt for de af Sig Væksts indgåede forpligtelser som anført under §5.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisorerne inden 15. februar og forelægges foreningens bestyrelse inden

generalforsamlingen. Foreningen er alene forpligtet ved sin formue.

§ 9. Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægterne

 eller opløsning af Sig Vækst kræver, at to-tredjedele af de fremmødte stemmer for.

Såfremt det ikke er muligt, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtage

forslagene med simpelt flertal. Ved opløsning af Sig Vækst, overgår en evt. formue til Sig Borgerforening.

 

 

______________________________             ______________________________

Dirigent                                                                       Formand