Sig Varmeværk

Om Sig Varmeværk

Det er bestyrelsens håb, at informationerne på denne hjemmeside vil være til stor gavn for alle forbrugere som er tilkoblet varmeforsyningen fra Sig Varmeværk. Siderne er dog også tænkt som opslagsværk for eventuelle kommende forbrugere, men også for andre som måtte have interesse for driften af Sig Varmeværk.

Sig Varmeværk a.m.b.a. er et forbrugerejet fjernvarmeværk.

Varmeværket blev etableret i 1965 og forsynede i starten 40 forbrugere. I dag forsynes 310 forbrugere med varme og varmeværket dækker cirka 95 % af varmeforbruget i Sig.

Først blev der fyret med svær fuelolie. I 1986 gik man over til naturgas på kedler og i 1995 blev en naturgasmotor installeret. Siden er produktionsenhederne blevet udvidet med en varmepumpe samt en el-kedel.

Alle forbrugere afregnes via energimåler. Selv om der afregnes med en energimåler, er det for fællesskabets skyld vigtigt, at alle forbrugere tilstræber så god afkøling som muligt. Lav returtemperatur mindsker varmetabet i returledningerne og giver en væsentlig bedre udnyttelse af varmen i vekslerne på værket.

Såfremt reparationer nødvendiggør aftapning af varmeanlæggets rørsystem eller brydning af målerplomberingen, skal dette straks meddeles varmeværket.

Sig Varmeværk har indgået en driftsaftale med Din Forsyning A/S. Din Forsyning varetager derfor den daglige drift af varmeværket, mens bestyrelsen stadig har den overordnede ledelse af selskabet og dets anliggende.

Forbrug og afregning

Normalforbruget er fra 0,10 til 0,14 MWh pr. opvarmet m2 pr. år, inkl. varmt vand. Hvis dit forbrug ligger væsentlig herover, er der måske grund til at undersøge hvorfor. Forbruget afregnes som en fast afgift pr. forbruger og en forbrugsafhængig afgift pr. MWh.

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Årsopgørelsen afregnes i september måned.

Betaling kan foretages på: Reg. nr. 7726 kontonr. 400257-5, eller via Pengeinstitutternes Betalingsservice, PBS.

Sig Website HIGH Sig Varmevaerk Solceller Aabning
Vi er et forbrugerejet fjernvarmeværk
Sig Website HIGH Sig Varmevaerk Vejarbejde

Kontakt

Man er velkommen til at kontakte varmeværket, hvis der er spørgsmål eller problemer i forbindelse med varmeforsyningen.

Tlf. 74 74 74 74

 

Råd og vejledning

Generelt om husets opvarmning
I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste. For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5-6%.

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største varmekomfort og besparelse på varmeudgiften. Den enkelte radiator skal helst være kold forneden. Det er derfor bedre at have 4 radiatorer på 1/4 styrke i stedet for én radiator på fuld styrke.

Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke skærme for en radiator.

Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i huset/lejligheden, men ikke for meget. F.eks. er det måske nok med 16-18°C i soveværelset.
Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør døren være lukket. Kommer temperaturen ned under 14°C i et rum, som måske slet ikke bliver brugt, kan det skade bygningen og kan give fugtproblemer. Det kan også trække varme fra andre rum og give fodkulde. Husk ved udluftning at lukke for alle radiatorventiler.

Termostat ventiler
Det ene øjeblik er radiatoren varm, så er den kold, og pludselig er den varm foroven og kold forneden. Jamen, det er skam rigtigt nok. Termostatventilerne åbner og lukker for varmen helt af sig selv og styrer temperaturen i lejligheden. Når du vil indstille dine termostatventiler skal du starte med at have et godt kontroltermometer med kviksølvsøjle placeret i opholdsrummet i 1½ meters højde - på en indervæg. Stol aldrig på dårlige pyntetermometre og placér aldrig termometret på en ydervæg.

Begynd nu med at stille termostatventilen et sted mellem tallene 3 og 4. Hvis denne indstilling giver den rette temperatur i rummet, så stil ikke på den mere, med undtagelse for tidspunkter med udluftning. Er det for koldt, stil da 1/3 højere, idet det svarer til ca. 1°C hævning af temperaturen i rummet. Tilsvarende er det for varmt, så stil 1/3 lavere, hvilket giver ca. 1°C lavere temperatur i rummet. Er det ikke nok, så justér igen. Men husk, der kan godt gå 1-2 timer, før reguleringen kan mærkes. Det hjælper ikke noget at skrue helt op for termostaten. Kan korrekt temperatur, f.eks. 21°C ikke opnås i lejligheden med samtlige radiatorer i drift og lukkede vinduer, på trods af at termostatventilen bliver justeret op, f.eks. højere end tallet 4, skal dette meddeles til Sig Fjernvarme, da temperaturen fra værket så ikke er høj nok.

Husk først at undersøge termostatventilen, åbentstående vinduer, om alle radiatorer er i brug osv. Og husk, at termostatventilen arbejder hele tiden. Selv om det er koldt udenfor, kan termostaten godt lukke helt ned for varmen, hvis f.eks. solen skinner, eller hvis der er mange mennesker i lejligheden. Bliver det varmere i lejligheden, så lukker termostaten selv, og bliver det koldere, så åbner den selv. Det hjælper altså ikke at gå og vride og dreje på termostatventilen.

Behandl dem pænt, og de vil arbejde korrekt i mange, mange år og give en behagelig og konstant temperatur i rummene. Termostatventilerne er frostsikrede. Falder temperaturen under 7-8°C, så åbner termostaten automatisk, selvom den tilsyneladende er lukket. Pas på ved åbentstående vinduer, hvis temperaturen er under 7-8°C. Termostatventilen åbner altid. Føleren må ikke tildækkes. Radiatortermostatventiler findes med føler indbygget i håndtaget, men også med løs føler siddende et helt andet sted. Termostaten åbner og lukker efter temperaturen ved føleren. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler o.lign. Så virker de bare ikke.

Aflæsning af varmemåler
Gør det til en god vane at holde øje med måleren dette gøres bedst ved at aflæse måleren regelmæssigt. For varmeforsyningens samlede økonomi, og dermed for varmens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling hos forbrugerne.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur). I varmeperioden oktober til april skal det være muligt at afkøle mellem 30 og 40 grader.

Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmeværket og forbrugeren, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt. Mindst én gang om måneden bør måleren aflæses.

Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort, der kan dokumentere uregelmæssigheden.

Udluftning
Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre i ca. 5 minutter, således at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. Luk derefter alle vinduer og døre igen - også soveværelsesvinduet - og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling som før. Nyd derefter det friske og stadigt varme klima i lejligheden. – Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at der udluftes for lidt.

5 gode råd om gulvvarme

  1. Sørg for at gulvvarmen er opdelt i én kreds for hvert rum og med individuel styring af hvert rum.
  2. Gulvvarmeslangerne skal være isolerede frem til det rum, som de forsyner.
  3. Gulvvarmeslangerne skal placeres så højt som muligt i konstruktionen og bør ikke indstøbes i betonunderlaget, hvis der udlægges trægulve. I stedet for bør der anvendes specielle gulvvarmeplader, der udlægges direkte under trægulvet.
  4. Hvis der anvendes gulvvarmeslanger indstøbt i betongulve, skal betongulvene være opdelt og være kantisolerede i hvert rum. Gulvvarmeslanger bør således ikke indstøbes i gennemgående betongulve, der går ubrudt under skillevægge.
  5. Gulvvarme indstøbt i betongulve bør kun anvendes som grundvarmekilde og bør altid være suppleret med radiatorer til hurtig regulering af rummets varmebehov som følge af gratisvarme fra bl.a. solindfald og personer i rummet.

Estimeret produktion
2022-2023

Sol

1550 MWh

21%

VP

3517 MWh

48%

El-kedel

1300 MWh

18%

Kedel

730 MWh

10%

Motor

200 MWh

3%

I alt

7297 MWh

100%

Sig Website HIGH Sig Varmevaerk Produktionsmix

Bestyrelsen

Formand: Jacob Andreasen
Sofievej 22, Sig 6800 Varde
jaan@bbsyd.dk 

 

Næstformand: Lars Lange Andersen
Agnetevej 8, Sig 6800 Varde
lars@llandersen.dk 

 

Sekretær: Kaj Lauridsen
Ølgårdsvej 5, Sig 6800 Varde

Bestyrelsesmedlem: Flemming Kruse
Karlsgårdevej 16, Sig 6800 Varde
sig.kruse@turbopost.dk

 

Kasserer: Jørgen Lindgren
P.O. Pedersens Vej 16, Sig 6800 Varde
jorgen@lindgren.dk 

 

Varmemester: Mads Timmermand
DIN Forsyning, 6715 Esbjerg Nord

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.