Sig-Thorstrup Idrætsforening STIF

Om STIF

STIF er en flerstrenget idrætsforening med 9 underafdelinger; Fodbold, Gymnastik, Volleyball, Floorball, Svømning, Kroket, Fun4TheBody, Arrangementsudvalget og Sponsorudvalget.

Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter og derigennem styrke medlemmerne til at deltage i et forpligtende fællesskab, samt tage ansvar og medvirke til et aktivt idrætsliv i lokalsamfundet. Tillige at fremme og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

Praktisk information

STIFs hovedbestyrelse består af 3 medlemmer. De 9 underafdelinger har hver en formand samt et udvalg. Der afholdes 3-4 fællesmøder om året, hvor vi drøfter den daglige gang, de gode historier og evt. udfordringer, som vi sparrer med hinanden om at løse.

Sig Website HIGH Kroket Baner
Kroket er bare en af vores mange aktiviteter
Sig Website HIGH Arrangementsudvalget Konkurrence
Vi elsker vores fællesskab

STIFs arrangementer

STIF afholder hvert år banko og sportsfest for hele byen, hvor arrangementsudvalget planlægger mange forskellige aktiviteter på sportspladsen og i teltet. Og så er der naturligvis fest med fællesspisning, musik og dans for de voksne.

STIF har de sidste 15 år været repræsenteret ved Karlsgaardedagen, som finder sted den anden søndag i september måned. Her står vi for forskellige aktiviteter ved Den Runde Plads.

Kontaktperson

Formand: Egon Julius - info.stif@gmail.com - Tlf. 20 11 42 48

Følg med

Facebook: Sig-Thorstrup Idrætsforening

STIF Sponsor 2022 / 2025

Andrup Farvehandel

Vestervadvej 18, Vester Nebel
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 35 94 57
mail@andrupfarvehandel.dk

 

Arkitektfirmaet Vest

Storegade 32
6855 Outrup
Tlf. 76 50 22 00
kp@ark-vest.dk 

 

Bjerrum Montage

Amalievej 6, Sig
6800 Varde
Tlf. 30 53 05 03
mb@bjerrum-montage.dk 

 

BR-EL A/S

Jernbanegade 11
6870 Ølgod
Tlf. 75 24 42 10
info@br-el.dk 

 

Gelmer Byg

Sofievej 28, Sig
6800 Varde
Tlf. 50 52 65 16
morten@gelmerbyg.dk 

 

Intersport Varde

Kræmmergade 9
6800 Varde
Tlf. 75 22 14 14
varde@intersport.dk 

 

K S Nielsens
Planteskole

Lindingbrovej 7, Sig
6800 Varde
Tlf. 75 26 44 44
klaus@ksnielsen.dk 

 

Koch´s ApS

Askærgårdvej 20, Sig
6800 Varde
Tlf. 40 68 22 35
kochhen@hotmail.com 

 

KPA Byg

Agnetevej 17, Sig
6800 Varde
Tlf. 20 94 56 13
kpabyg@mail.dk 

M & K Køreskole

Stationsvej 10, Sig
6800 Varde
Tlf. 60 22 82 48
info@mogkkoreskole.dk 

 

Martin Madsen IT ApS

Thorstrupvej 56
6800 Varde
Tlf. 69 14 96 30
mm@martinmadsen.it 

 

Murermester Henriksen
& Uhre ApS

Karlsgårdevej 24, Sig
6800 Varde
Tlf. 22 39 29 07
mail@heuh.dk 

 

Murermester Leif L.
Andersen Sig ApS

Lundvej 219, Sig
6800 Varde
Tlf. 75 26 42 71
info@murer-sig.dk 

 

Niels H. Madsen

Liljebrovej 1, Vesterbæk
6800 Varde
Tlf. 75 26 40 94
nielsmadsen@firma.tele.dk 

 

Nordenskov &
Næsbjerg El

J.C. Jensensvej 3, Nordenskov
6800 Varde
Tlf. 75 29 81 07
verner@nordenskov-el.dk 

 

Næsbjerg Havecenter

Kærgårdvej 28
6800 Varde
Tlf. 40 58 84 87
torben@nhavecenter.dk 

 

Sig Smede & VVS

Vesterbækvej 1, Sig
6800 Varde
Tlf. 75 26 45 05
sigvvs@sigvvs.dk 

SignInn

Vardevej 30, Sig
6800 Varde
Tlf. 75 16 00 22
info@signinn.dk

Stark Varde

Ringkøbingvej 13
6800 Varde
Tlf. 75 22 03 44
info.varde@stark.dk 

 

Team Truck

Jeppe Skovgaards Vej 4
6800 Varde
Tlf. 75 16 97 98
ks@teamtruck.dk 

 

Varde Gulve

Nordre Boulevard 203
6800 Varde
Tlf. 21 21 81 93
bjarke@vardegulve.dk 

 

Vardeegnens Jord
og Kloakservice

Vesterbækvej 26, Sig
6800 Varde
Tlf. 20 28 93 36
thastrup@bbsyd.dk 

 

Vardevejens
Autoservice ApS

Vardevej 44, Sig
6800 Varde
Tlf. 75 26 41 53
vva@vva.dk 

Vedtægter

§1 
Foreningens navn er Sig/Thorstrup Idrætsforening (STIF). 
Dens hjemsted er Varde Kommune. 

§2 
Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter og derigennem styrke medlemmerne til at deltage i et forpligtende fællesskab samt tage ansvar og medvirke til et aktivt idrætsliv i lokalsamfundet. Tillige at fremme og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer. 

§3 
Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger og er som sådan underkastet de til enhver tid gældende love og bestemmelser for disse organisationer. Medlemskab af andre organisationer og lokale foreninger afgøres af bestyrelsen. 

§4 
Bestyrelsen kan midlertidigt oprette/nedlægge udvalg, når der er anledning til det. Sådanne beslutninger skal forelægges på efterfølgende generalforsamling. 

§5 
Som medlem i de enkelte udvalg og dermed også som medlem af STIF kan optages enhver, der vil overholde foreningens love. 

§6 
Kontingent fastsættes for hver aktivitetsperiode af de pågældende udvalg. 

§7 
Udmeldelse kan ske såvel mundtligt som skriftligt eller blot ved at ophøre med at deltage i foreningens aktiviteter ved sæsonstart. Udvalgene har beslutningskompetencen ved evt. tilbagebetaling af kontingent, hvis et medlem ønsker at udmelde sig i løbet af sæsonen. 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over ½ år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Et medlem, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny, når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages som nyt medlem ved en ny bestyrelsesbeslutning. Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan forlange afgørelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling. 

§8 
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden for de første 14 dage af oktober. 

Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside mindst 4 uger før og skal indeholde meddelelse om dagsorden for generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Udvalgenes samt bestyrelsens årsberetning og idéer/tanker for det kommende år skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Årsregnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis uden hensyn til antal fremmødte, med mindre andet er særligt foreskrevet. 

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, forældre til medlemmer under 16 år samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Ingen kan have mere end én stemme. Valgbare er alle over 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. 

Formanden og kasserer skal være myndige. 

§9 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal opfylde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2) Bestyrelsens beretning samt tanker og idéer for det kommende år. 
3) Kassereren fremlægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4) Fremlæggelse af budget. 
5) Behandling af indkomne forslag. 
6) Valg til bestyrelsen 
    a) Valg af formand, næstformand og kasserer. 
    b) Valg af 2 suppleanter. 
    c) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
7) Eventuelt. 

§10 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jv. dog §17 og §18. 

Normalt foregår afstemning ved håndsoprækning, men ved begæring fra en af de fremmødte foregår afstemningen skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i referatet, som underskrives af dirigenten. 

§11 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden skal ske senest 14 dage før mødet afholdes. 

§12 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand/praktiker og en kasserer. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. De 2 suppleanter kan inddrages delvist i bestyrelsesarbejdet. 

Formanden vælges på generalforsamling for to år ad gangen. Alle øvrige for et år. Således at der vælges en til bestyrelsen hvert år, og hvert andet år vil alle 3 personer være på valg. Dog må hele bestyrelsen ikke udskiftes på én gang. Dette afklares internt i bestyrelsen. Formanden er på valg i lige år. 

Hvis der sker frafald i bestyrelsen, skal en af de to suppleanter træde ind. Bestyrelsen må selv finde en afløser som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte tværgående udvalg. 

Møde i bestyrelsen finder sted ved skriftlig indkaldelse inkl. dagsorden. Referat, med undtagelse af personfølsomme oplysninger, fra bestyrelsesmøder offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

§13 
Under ansvar overfor bestyrelsen varetages aktivitetens daglige ledelse af et udvalg. Medlemmer til et udvalg vælges på årsmødet for et år ad gangen, dog alene af den pågældende aktivitets medlemmer. Genvalg kan finde sted. Udvalgene bemyndiges til at indhente 2 suppleanter. 

Udvalgene konstituerer sig senest ved førstkommende møde. 

Udvalgene bemyndiges til at nedsætte arbejds-/ad hoc grupper. 

Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i møder med bestyrelsen. 

Personer i bestyrelsen kan ikke samtidig sidde som formand for et udvalg. Dog kan generalforsamlingen give en af formændene tilladelse til et midlertidigt valg til bestyrelsen. 

Udvalgene beslutter selv tidspunktet for deres årsmøde. 

Det skal dog være afholdt inden bestyrelsens generalforsamling. 

Indkaldelse til årsmødet bekendtgøres mindst 14 dage før på foreningens hjemmeside. 

§14 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og har således ansvaret for at denne ledes i overensstemmelse med vedtægterne. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Der laves referat af de på møderne trufne beslutninger. 

Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af samtlige medlemmer i bestyrelsen samt formanden fra et udvalg. 

De enkelte udvalg forelægger hvert år selvstændigt budget til godkendelse i bestyrelsen og er bemyndiget til inden for et godkendt budgets rammer at træffe afgørelser vedrørende udvalgets arbejde. 

§15 
Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli. 

Driftsregnskab, indeholdende regnskab for de enkelte afdelinger/udvalg, samt status forelægges generalforsamlingen til godkendelse, forsynet med revisionens påtegning. 

Regnskab og bilag opbevares i mindst 5 år. 

§16 
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. 

Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning. 

§17 
Ændringer af vedtægterne kan ske, når mindst 2/3 af de fremmødte afgiver en gyldig stemme for forslaget. 

§18 
Bestemmelse om foreningens opløsning, deling eller sammenlægning kan ske ved en på sædvanlig måde indvarslet generalforsamling, såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og mindst 2/3 af disse stemmer for. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, hvor der ikke er mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor simpelt flertal er besluttende. 

Ved foreningens deling tilfalder foreningens eventuelle formue til udvalgene i forhold til deres medlemsantal. Medlemsantallet opgøres som et gennemsnit af de seneste 3 års tal. 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til børne- og ungdomsarbejde i Thorstrup sogn efter generalforsamlingens beslutning. 

Opløsning finder ikke sted ved en eventuel sammenslutning med andre herværende idrætsforeninger. 

§19 
Alt hvad disse love ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse - under ansvar over for generalforsamlingen. 

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 29/11-2000. 

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, den 10/1-2001. 

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 14/1-2009. 

Ændringer behandlet på den ordinære generalforsamling den 10/10-2018 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 30/10-2018. 

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.